Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

Gegevenslandschap

Melding
Deze wiki wordt per 15 mei 2017 opgeheven. Informatie over het Gegevenslandschap kunt u vinden op de website Digitaleoverheid.nl, onderdeel Gegevenslandschap.
 

Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)


De informatie over deze sectorregistratie is verzameld tijdens een inventarisatietraject. Voor meer informatie verwijzen we u naar de verstrekker.
Beschrijving‌In de verkeersongevallenregistratie worden alle verkeersongevallen in Nederland verwerkt die door de politie zijn vastgelegd in processen-verbaal of kenmerkenmeldingen. Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken is. Naast informatie van politie worden ook meldingen van ongevallen met blikschade door Weginspecteurs van Rijkswaterstaat in de verkeersongevallenregistratie opgenomen. Het product BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) wordt samengesteld uit deze database. Het bestand wordt samengesteld door Rijkswaterstaat.

BRON bevat de volgende kerngegevens:

 • Locatie
 • Toedracht
 • Slachtoffer kenmerken (geslacht, leeftijd enz.)
 • Voertuiginformatie
 • Betrokkenen (informatie over bestuurders)

BRON bevat een groot aantal kenmerken van het ongeval en de daarbij betrokken bestuurders en slachtoffers. De locatie van het ongeval is gekoppeld aan het Nationaal Wegenbestand (NWB). Van de gevallen die door de politie worden geregistreerd, worden in de regel ongeveer veertig kenmerken genoteerd. Naast datum en tijd, locatie, kenteken, vervoermiddel, slachtofferkenmerken en bestuurderskenmerken wordt ook informatie over de tegenpartij(en) vastgelegd. Veel kenmerken hiervan zijn objectief en na het ongeval vast te stellen. Zaken die na het plaatsvinden van het ongeval niet eenvoudig door de politie zijn vast te stellen (zoals te hard rijden) worden minder vaak als oorzaak aangeduid dan de wat duidelijker omstandigheden zoals geen voorrang of geen doorgang verlenen.

Gegevens in BRON zijn beschikbaar vanaf 1976. Vanaf 1987 is het bestand ook online te verkrijgen. Voor dodelijke ongevallen is het bestand voor ongeveer 90% compleet. Voor lichtere ongevallen is het bestand minder compleet. Door vergelijking of koppeling met andere bestanden wordt de werkelijke omvang van het aantal slachtoffers geschat.
Domein‌Verkeer en vervoer
Type register‌Gebeurtenissen
Inhoud‌Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.
Opdrachtgever‌Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Bronhouder‌Rijkswaterstaat
Verstrekkers‌Rijkswaterstaat
Afnemers‌Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), wegbeheerders, overheden, CBS, regionale organen verkeersveiligheid, consultants, SWOV en ad hoc afnemers
Openbaarheid‌openbaar
Producten en diensten‌BRON is een openbaar bestand dat kan worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Diverse marktpartijen leveren software om het bestand te kunnen gebruiken voor analyses. De licentiekosten bedragen circa € 2500 per jaar.
Herkomst gegevens‌De gegevens in BRON zijn afkomstig van de politie en van de Weginspecteurs van Rijkswaterstaat
Wettelijke grondslag‌
LeveromvangHeeft de levering een omvang van één of enkel objecten (beperkt) of betreft de levering een verzameling objecten (omvangrijk).100.000 verkeersongevallen per jaar
Mutatiefrequentie‌Dagelijks
Informatiebronnen‌
 • http://www.swov.nl/nl/Research/cijfers/Toelichting-gegevensbronnen/BRON.html
 • Is factsheet‌Ja
  Titel‌Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)


  Gegevenslandschap